BRAZIL: Demonstracije grade “Uličnu partiju”


Nova politička generacija žustro postaje svjesna svoje kolektivne snage tokom zauzimanja ulica, dok se gradski prijevoz srozava, Evangelisti odobravaju “gay-lijek”, Ruralistasi ubijaju Indijance i zelene aktiviste, tehnokrati i bankari nastavljaju sa svojim ucjenama dok vlastodršci to sve upravljaju u ime vladavine.

piše José Correa Leite

606x341_229322_manifestaces-historicas-no-brasiTiho nezadovoljstvo omladine sa brazilskom politikom nakupljalo se tokom proteklih godina. U ponedjeljak, izbili su masovni protesti širom zemlje. Stotine hiljada ljudi – prema nekim izvještajima skoro 230,000 – izašli su na ulice kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo. Povod za ustanak je bilo povećanje cijena javnog prijevoza, za koje je “Free Pass” pokret pozvao na proteste sve one potlačene u Sao Paolu. Protesti se nastavljaju još od utorka.

Jasna potreba za ciljem se širi. Problem prijevoza je glavni fokus protesta. Do sad je jasno da se radi o inertnosti vlade i zanemarivanjem opštih potreba građana. Bitno stvoriti jednake uvjete pristupa za omladinu i siromašne – svim onima koji koriste javni prijevoz. Također su iznešene i druge težnje kao zdravstvo i obrazovanje, koje trebaju biti prioritet umjesto ogromnog trošenja na stadione za Svijetsko prvenstvo, što jedino koristi privatnim firmama. Promjena ustava, tj. Amandman (SGP) 37, namjerava ojačati zaštitu političara i korumpiranih tužioca. Isto tako na poziciju Predsjedavajućeg komisije za ljudska prava pri Domu predstavnika, stavljen je g. Feliciano, koji širi ideje rasizma i homofobije (i sad čak, odobrava projekt za “gay lijek”); također kriminalizuje bilo kakav oblik abortusa, propagira potlačavanje domorodaca i pomaže vladi da ilustrira velike farmere kao neprijatelje napretka. Političari ostaju gluhi na brige i kritike o izgradnji hidroelektraneu Belo Monte-u, koja bi služila samo dobiti rudarskih preduzeća. Težnje demonstracija rastu, kao i strah političara. Dilma i tehnokrati koji vladaju državom djeluju iznenađeni i zbunjeni.

Police-violence-Brésil-400x266Nova politička generacija. Ovo nije ništa novo ni iznenađujuće za one koji prate dešavanja širom svijeta, jer se demonstracije pozivaju na Grčku i Tursku. Omladina je do sad bila isključena iz politike, ali su sad izrazili spremnost za političkim angažmanom kako bi se oslobodili pasivnosti i otuđenja i “promijenili državu” i to, kako kažu, na ulicama, a ne na Facebook-u. Nezadovoljstvo sa trenutnim politikama izraženo je mobilizacijom otpora “redu” i njegovim “stubovima”: političarima, Ruralistasima, religioznim konzervativcima, tehnokratima i kapitalistima. Brazilska omladina svoj bijes  upire u elitističku vladavinu države. “Ulična partija” službeno je oformljena u ponedjeljak, i odlikuje se odbacivanjem Partije reda (široke koalicije između PT, PSDB, PMDB i PcdoB). Jedan od najpoznatiji slogana pokreta jeste upravo: “ni jedna partija me ne predstavlja”.

Ulična partija se sastoji od aktivista kao i lijevičarskih grupa koje ne podržava vlada; čak se tu mogu i naći struje PT-ovog podmladka; aktivisti su anarhisti i autonomističke grupe, ali i veliki broj omladine koja po prvi put izlazi na ulice. Neke od fraza koje se često mogu čuti su: “uraditi nešto”, “dosta nam je bilo otuđenja”, “moramo izaći sa društvenih mreža na ulice”.

Ovo je početak “Brazilskog proljeća”. Za stotine hiljada ljudi, ovo je prvo pravo iskustvo političke participacije kroz direktnu akciju. Proces je zahvalan i pruža uzdahnuće, učesnicima daje snagu kroz saradnju. Ovo je formativan proces kroz koji ljudi rastu individualno kao i kolektivno. Pokret još formuliše početne zahtjeve – jasno je da je problem transporta od velike važnosti, ali isto tako i briga o održavanju i proširenju pokreta.

18-06-2013-04-06-04-dilma-exalta-manifestacoes-e-democracia-no-brasilOvo je protest u duhu drugih zemalja koje doživljavaju političku mobilizaciju omladine – Arapsko proljeće, Occupy, studentski protesti širom Evrope i zemalja Amerika – ovo su horizontalni pokreti, demokratični, bez vođa ili rigidnih struktura, sa velikom upotrebom društvenih mreža, ovo su primarno procesi samoorganizacije. Radi se o spontanim pokretima koje odbacuju tradicionalne vertikalne organizacije (kao što su CUT, MST, čak i UNE).

Jasno poznavanje neprijatelja.  Ova “prednost” ulica se mora graditi živa, zauzimanjem javnih prostora, formulisanjem jasnih ciljeva i strategija, i poznavanjem neprijatelja i saveznika. “Free Pass” pokret i drugi slični imaju veliko iskustvo u konfliktualnoj vezi sa vladom, uspjevaju zadržati svoju autonomiju i osiguranje da će se dalje boriti. 

Trenutno pokret raste i uključuje sve više ljudi koji (još) nisu iskusni aktivisti. Lula, Dilma i FHC već izjavljuju da glasovi sa ulica ne trebaju biti pocijenjeni, usput tražeći načine da se protesti tiho uguše kako bi se “nastavilo sa poslom”. Očekivanja, ali i izazovi rastu. Pokret mora zadržati fokus na ostvarivanju uspješnih primjera, mora naučiti da uključi aspiracije svih mobilizovanih, kao i onih koji se identifikuju sa borbom svih potlačenih.

Outra Politica|Ed.

Prevod: Emin Eminagić

Lijevi BiH

——–

The “Street Party” Is Being Built in the Demonstrations

A new political generation is ecstatically, becoming aware of their collective strength as they occupy the streets, while public transportation is deteriorating, Evangelists approve the “gay cure”, ruralists are murdering Indians and environmentalists, technocrats and bankers continue their racketeering while  rulers manage all this in the name of governance.

José Correa Leite, June 18, 2013

The dormant discontent of the youth of big cities, with Brazilian politics, had been accumulating in the past years. It errupted on Monday with massive protests across the country. Hundreds of thousands of people – according to some newspapers, approximately 230,000 of them – took to the streets to express their dissatisfaction. The catalyst for this uprising has been an increase in public transportation prices, to which the Movement Free Pass called to protest on Thursday, to all of those who suffered great repression in Sao Paulo. As of Tuesday massive protests are continuing.

A clear demand for an agenda is diffusing. The transportation issue is clearly the focus of the protests, this to a point becomes apparent with the government’s inaction and contempt for popular needs. Equate it is essential to create a condition of access to the city’s youth and the poor – for those who use public transportation. Other aspirations were voiced during the demonstrations: education and health should be a priority instead of spending on World Cup stadiums that only serves the contractors, the order of the Constitutional Amendment Bill (SGP) 37, which intends to strengthen the protection of politicians and corrupt prosecutors. Mr. Feliciano has been appointed head of the Human Rights Commission of the Chamber of Deputies, he is openly racist and homophobic (lobbying to approve the project of a  “gay cure”); the Amendment also criminalizes any form of abortion; propagates repression of indigenous peoples and aids government in portraying large farmers as the enemies of progress. People’s concerns and criticisms about the construction of the hydroelectric plant in Belo Monte, which would only serve to benefit mining companies, voiced to the political rulers is falling on deaf ears. As the construction of hydroelectric Belo Monte, which only benefit the mining companies, the criticism of the political and rulers as deaf people’s concerns. The agenda is enormous and diffusing,  to the dismay of politicians, diffuse. Dilma and technocrats whp govern the country appeare surprised and perplexed.

A new political generation. But that is nothing new or surprising to those who follow the social movements around the world, as the protesters make references to Greece and Turkey. The youth who has hitherto been ostracized out of politics, expressed their willingness to assert their voice, to break free from passivity and alienation (with many criticisms of politicians and the Globe) and “change country” on the streets and not Facebook as many posters put it. The discontent with current policies is expressed through a mobilization of nonconformists of the “order” and its pillars: politicians, ruralistas, religious conservatives, technocrats, capitalists. This part of Brazilian society, the youth, expressed their anger clearly towards the elitist leadership of the country. The “Street Party” was formally founded on Monday,  their rejection of the Party of Order (the broad coalition that includes the PT, the PSDB, PMDB and PCdoB). No wonder that a strong slogan of the movement used says: “no party represents me”.

The Street Party consists of activists of all parties and leftist groups not supported on government grounds; there even are currents which include youths from PT; activists are anarchists and autonomist groups, but is mainly a great layer of youths who are mobilizing and taking to the streets for the first time. Some of the phrases you can hear from activists are: “to do something”, “tired of being alienated”, “we gotta get out of social networking to the streets” …

This is the beginning of a “Brazilian Spring“. For hundreds of thousands of people, their first experience of political participation through direct action. A rewarding process, an energizing one, it gives participants the feeling of strength, which they acquire when working together. It is a formative process that makes people grow individually and collectively. The movement is still consolidating their initial demands – there is clarity among activists on the importance in continuing to focus on the transport issue, as well as a concern to maintain and expand its capacity to convene and mobilize.

It’s a spring along the lines of the other countries who are watching the political mobilization the youth – the Arab Spring, Occupy, outraged student movements in Europe and in various countries of the Americas. Horizontal movements, democratic, without leaders or rigid structures, extensively using social networks, these are primarily a self-organizing processes. These are spontaneous movements, which dismiss traditional vertical organizations (such as CUT, MST, even UNE) and are in turn ignored by them. 

Clarity on who the enemy is. This “advantage of” streets will have to be built live, by occupying public spaces, formulating clear goals and strategy, knowing who your enemies are and who your allies . The Free Pass Movement and others like have long experience and a conflictual relationship with governments always keeping their autonomy and assurance that we shall keep on fighting.

But right now the movement grew and has incorporated many people who are not (yet) experienced activist. Lula, Dilma and FHC are already saying that the outcry of the streets should not be underestimated, seeking to dilute the protests and return to “business as usual”. Expectations became higher as well as challenges. The movement must maintain its focus and achieving victorious examples, learn to incorporate the aspirations of those who have mobilized and who identify with the struggles of all the exploited and oppressed.

Published June 18, 2013 for Outra Politica|Ed.

Translation: Emin Eminagić

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: